Privātuma un sīkdatņu politika

SIA “Cēsu gaļas kombināts” privātuma politika

Pārzinis un kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir SIA “Cēsu gaļas kombināts” (turpmāk- SIA CGK) reģ.nr. 42403038771, juridiskā adrese: Miera iela 19, LV-4101 Cēsis, Latvija. tālrunis: 64122827, e-pasts: info@cgk.lv. Uzņēmuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir info@cgk.lv.

Vispārīgie noteikumi

SIA CGK nodarbojas ar pilna cikla pārtikas produktu ražošanu- gaļas pārstrāde. Uzņēmuma privātuma politika ir pieejama tīmekļa vietnē www.cgk.lv. Politika ir norādīti personas datu apstrādes un aizsardzības pamatprincipi un pamatnoteikumi. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam uzņēmums iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Apstrādājot personas datus uzņēmums ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Personas datu apstrāde un tās noteikumi attiecas uz fizisku personu datiem, tā nav attiecināma uz juridiskām personām, taču var būt attiecināma uz šīs juridiskās personas saistīto fizisko personu (piemēram, amatpersonu, pārstāvi vai darbinieku).

Mums ir tiesības izdarīt izmaiņas vai papildinājumus privātuma politikā sakarā ar izmaiņām uzņēmuma datu apstrāde vai regulējošajos normatīvajos aktos. Par aktuālo privātuma politikas redakciju mēs paziņojam mūsu tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.

Uzņēmuma sīkdatņu politika ir pieejama zemāk “Sīkdatņu lietošanas politika”.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām kārtībām.

Personas datu apstrādes nolūks, pamatojums, datu veidi

Uzņēmums apstrādā personas datus nolūkā, kādā tie tiek vākti, iegūti un izmantoti.

Personas datu apstrādes nolūki uzņēmuma pakalpojumu sniegšanā:

 • Pakalpojumu un sadarbības līgumu noslēgšanai, izpildei un kontrolei;
 • Dalībai iepirkumu procedūrās;
 • Pasūtītāju un klientu apkalpošanai;
 • Tiesisko interešu aizsardzībai, parādu atgūšanai un piedziņai;
 • Nelikumību novēršanai, īpašuma aizsardzībai, darbinieku un klientu drošībai (videonovērošana);
 • Izpildītu tiesību aizsardzības iestāžu (piemēram, policijas) un valsts un pašvaldības iestāžu saistošos dokumentus, norādījumus un citu dokumentu prasības;
 • Norēķinu administrēšanai;
 • Nodrošinātu dokumentu apriti uzņēmumā (grāmatvedība, arhivēšana, lietvedība);
 • Nodrošinātu personāla atlasi;
 • Mārketinga nolūkiem, saņemot personu piekrišanu;
 • Nodrošināt informācijas sistēmu un tīmekļa vietnes uzturēšanu, pilnveidošanu un aizsardzību.

Apstrādes juridiskais pamatojums:

 • Uz likuma pamata, lai izpildītu normatīvajos aktos uzliktos pienākumus, kā arī, lai īstenotu tiesības, kuras paredz likums (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts);
 • Saskaņā ar personas piekrišanu (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts);
 • Uzņēmuma leģitīmā interese- pakalpojumu sniegšana, klientu identifikācija, iekšējo procesu nodrošināšana, videonovērošana drošības nolūkos, maksājumu un parādu administrēšana, uzņēmuma tēla popularizēšanai un attīstīšanai (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts);
 • Līgumu izpildei- līgumu slēgšana un pušu saistību izpildei un procesu nodrošināšanai (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).
 • Uzņēmums darbības nodrošināšanai dažādiem nolūkiem var apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, dzīvesvietas adrese, telefona numurs, e-pasts, darba vieta, amats, bankas konts, biometrijas dati, audio dati, auditācijas pierakstu dati, tīmekļa vietnes apmeklējuma dati, transporta līdzekļu pārvietošanas dati un iespējams citi dati, ja mainās apstrādes nolūki.

Personas datu glabāšana un aizsardzība

Glabāšanas ilgums ir pamatots ar līgumiem ar klientu, uzņēmuma leģitīmajām interesēm, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei. Izbeidzoties personas datu glabāšanas termiņam vai nolūkam, uzņēmums dzēš vai iznīcina personu datus.

Personu datu glabāšanai uzņēmums izmanto dažādus tehniskos un organizatoriskus pasākumus. Uzņēmums glabā personu datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Uzņēmums pielieto mūsdienīgus risinājumus, izmanto ugunsmūrus, izmanto šifrēšanu ar standartu SSL un pilnveido iekšējās instrukcijas, lai aizsargātu personu datus. Uzņēmums neuzņemas atbildību par nesankcionētu piekļuvi personu datiem vai to zudumu, ja tas noticis datu subjekta vainas vai nolaidības dēļ.

Personas datu nodošana un saņemšana

Uzņēmums var nodot datus personu datus, lai izpildītu uzņēmumu saistošos normatīvo aktu prasības (valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībsargājošajām institūcijām), kā arī pakalpojumu un sadarbības līgumu izpildei vai klienta uzdevuma (pilnvarojuma) izpildei.

Mēs apstrādājam personu datus, kas ir pieejami publiskajos, privātajos reģistros un datu bāzēs, interneta vietnēs. Pakalpojuma līguma izpildei un pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai, kā arī uzņēmuma darbības nodrošināšanai. Mēs varam saņemt, nodot vai apstrādāt personu datus (kredītiestādēm, parādu piedzinējiem, juridiskajiem konsultantiem), ievērojot normatīvo aktu prasības.

Uzņēmums neveic personas datu profilēšanu un nepieņem kādus automatizētus lēmumus.

Personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības /Eiropas Ekonomiskajai zonas (ES/EEZ) valstīm.

Datu subjekta tiesības

Persona vai klients ir tiesīgs saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju, kādus datus uzņēmums apstrādā, kādiem nolūkiem, kādi ir to glabāšanas termiņi un kas ir šo datu saņēmēji. Persona var saņemt par sevi tos datus, kurus tas ir iesniedzis un uzņēmums apstrādā uz personas piekrišanas vai līguma pamata.

Klientam vai personai jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt piekrišanu, kas sniegta personu datu apstrādei, kas pamatota ar uzņēmuma leģitīmo interesi, kā arī marketinga nolūkiem.

Persona vai klients var pieprasīt personas datu labošanu, papildināšanu, dzēšanu vai ierobežot to apstrādi, ja dati neatbilstoši vai neprecīzi, ja vien to neierobežo uzņēmuma spēju nodrošināt pakalpojuma līguma izpildi vai spēkā esošie normatīvie akti.

Persona var sazināties saistība ar personas datu apstrādes jaunumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjetu tiesību izmantošanu un sūdzībām par datu apstrādi nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz info@cgk.lv vai Miera iela 19, LV-4101, Cēsis, Latvija.

Uzņēmums sniedz atbildi uz tādiem iesniegumiem, pieprasījumiem utml., kuros iesniedzējs ir identificējams. Pieprasījumi tiek izskatīti pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

SIA “Cēsu gaļas kombināts” sīkdatņu izmantošanas politika

SIA Cēsu gaļas kombināts tīmekļa vietnē www.cgk.lv (turpmāk “Vietne”) tiek izmantotas sīkdatnes.

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājaslapas izmantošanu, sīkdatņu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku.
Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt tīmekļa vietnē: www.aboutcookies.org. Izmantojot sīkdatnes tiek apkopo informācija par vietnes skatījumu skaitu, ilgumu un skatītākajām sadaļām.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?
Mēs Vietnē izmantojam sīkdatnes, lai maksimāli optimizētu mūsu Vietnes darbību. Mēs izmantojam sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • Vietnes ērtai un drošai funkcionēšanai;
 • apmeklējuma statistikas veidošanai.

Vietnei saistībā ar apmeklējumu uzglabāt informāciju par:

 • Piekļuves datiem (piem., IP adrese ierīcei, no kuras notiek piekļuve, piekļuves laiks);
 • Izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas veidu;
 • Demogrāfiskajiem datiem (vecuma grupa, dzimums);
 • Vietnes apmeklējumu (piem., kādas sadaļas apmeklētas, par kādiem produktiem izrādīta interese).

Sīkdatnes tiek izmantotas analītiskiem mērķiem nevis, lai identificētu kādu personiski.

Tiesiskais pamats

Ja apmeklējot Vietni lietotājs akceptē sīkdatnes, tad sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana, kuras ietvaros lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem un gadījumiem.

Vietnes izmantotās sīkdatnes

Līdz ar mūsu Vietnes apmeklējuma sākumu, var tikt radītas ilgtermiņa sīkdatnes, kas paliek spēkā esošas un netiek dzēstas arī pēc Vietnes apmeklējuma beigām, vai īstermiņa (sesijas) sīkdatnes, kas beidz darbību vai tiek dzēstas pēc Vietnes apmeklējuma beigām. Visas mūsu radītās sīkdatnes var iedalīt arī šādās grupās:

 • Izvēlnes sīkdatnes – kuru izvietošana lietotāja ierīcē ir iespējama tikai pēc tam, kad ir saņemta lietotāja piekrišana. Lietotājs var paust savu piekrišanu, nospiežot “Piekrītu visam” pogu uznirstošajā sīkdatņu paziņojuma logā. Vai izvēlēties konkrētas sīkdatnes un nospiežot pogu “Saglabāt”.
 • Funkcionālās sīkdatnes– kas ir nepieciešamas mūsu Vietnes darbībai; bez šādām sīkdatnēm nevarētu notikt sadarbība starp lietotāja ierīci un mūsu Vietni (t.i., tīmekļa pārlūkprogramma nevarētu piekļūt mūsu Vietnes saturam), kā rezultātā tiesiskais pamats datu apstrādei ir līgumsaistību izpilde ar lietotāju un mūsu leģitīmo interešu nodrošināšana, piemēram, saglabāt pierādījumus, ja ir notikusi ļaunatūru izplatīšana u.tml.;
 • Analītiskās sīkdatnes – informē mūs par to, vai lietotājs ir jau iepriekš bijis mūsu Vietnē. Šādas analītiskās sīkdatnes palīdz mums veikt lietotāju skaita uzskaiti un viņu apmeklējumu biežumu. Mēs izmantojam Google Analytics piedāvāto tīmekļa analītisko pakalpojumu. Google apkopotā informācija tiek nodota un uzglabāta pie Google. Vairāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var uzzināt vietnē http://www.google.com/analytics/terms/us.html. (Sīkdatņu piemēri:_utma – izvietojas uz 2 gadu termiņu; _gid – izvietojas uz 24 stundu termiņu;_gat – izvietojas uz 1 minūti.)
 • Mārketinga sīkdatnes– ļauj mums uzzināt, vai lietotājs jau ir redzējis konkrēto reklāmu vai konkrētās reklāmas veidu, un cik laika ir pagājis kopš tā brīža. Mēs varam izmantot citas personas izveidotās sīkdatnes, lai mēs varētu piedāvāt īpaši lietotājam adresētu reklāmu (Facebook, Google). Tās tiek izmantotas arī, lai lietotājs varētu redzēt noteiktas reklāmas tikai konkrētu daudzumu reižu un lai palīdzētu izvērtēt reklāmas efektivitāti.

Atteikšanās no sīkdatnēm

Daudzas tīmekļa pārlūkprogrammas ir ieprogrammētas tā, ka tās automātiski apstiprina sīkdatnes, it sevišķi, ja tās ir obligātās sīkdatnes un bez to izvietošanas lietotāja galiekārtā nav iespējama Vietnes darbība. ja lietotājs atsakās vai bloķē sīkdatnes vai izmanto citas līdzīgas tehnoloģijas, tad atsevišķas Vietnes funkcijas var būt lietotājam nepieejamas vai arī tās varētu darboties ne tik efektīvi. Lietotājs var pieprasīt, lai mēs dzēšam datus par lietotāju, kas ir ievākti un apstrādāti ar sīkdatņu palīdzību, rakstot uz e-pasta adresi info@cgk.lv. Šie dati tiks dzēsti ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas uz iepriekš norādīto e-pasta adresi, ja būs iespēja identificēt konkrēto lietotāju un uz to attiecināmos datus.

Vairāk informācijas par sīkdatņu dzēšanu, kā arī cita noderīga informācija saistībā ar sīkdatnēm ir atrodama vietnē: http://www.allaboutcookies.org/.

Papildus informācija par sīkdatnēm
Uzņēmums var grozīt šo Sīkdatņu izmantošanas politiku. Uzņēmums informēs lietotājus par izmaiņām, publicējot jauno Sīkdatņu politikas versiju kopā ar datumiem, kad veiktas izmaiņas. Lietotājs apzinās, ka, turpinot izmantos Vietni pēc izmaiņu veikšanas Sīkdatņu politikā, lietotājs akceptē šīs izmaiņas. Ar papildus informāciju pār pārzini un personas datu apstrādi aicinām iepazīties augstāk Privātuma politika.