SIA “Cēsu gaļas kombināts” privātuma politika

Pārzinis un kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir SIA “Cēsu gaļas kombināts” (turpmāk- SIA CGK) reģ.nr. 42403038771,
juridiskā adrese: Miera iela 19, LV-4101 Cēsis, Latvija. tālrunis: 64122827, e-pasts: info@cgk.lv
Uzņēmuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir info@cgk.lv.

Vispārīgie noteikumi

Privātuma politika stājās spēkā no 25.05.2018. un ir pieejama mājaslapā www.cgk.lv Politikā ir
norādīti personas datu apstrādes un aizsardzības pamatprincipi un pamatnoteikumi. Detalizētāki
noteikumi var tikt noteikti uzņēmuma pakalpojumu līgumos ar klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citos dokumentos, kas saistīti ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un tā darbību.

Politikā personas datu apstrāde un tās noteikumi attiecas uz fiziskas personas personas datu
apstrādi. Politika nav attiecināma uz juridisku personu, taču attiecināma uz šīs juridiskās personas saistīto fizisko personu, piemēram, amatpersonu, pārstāvi, darbinieku.

Mums ir tiesības vienpusēji jebkurā brīdi izdarīt izmaiņas vai papildinājums privātuma politikā
sakarā ar izmaiņām uzņēmuma darbībā vai regulējošajos normatīvajos aktos. Par grozījumiem mēs paziņojam tīmekļa vietnes sadaļa “Privātuma politika”.

Privātums un personas datu apstrāde

Personai vai klientam sazinoties ar uzņēmumu pa tālruni, izmantojot e-pastu , vai izmantojot citu
tiešas vai attālinātas saziņas kanālus, t.sk. kontaktformas, kurā var attālināti ievadīt datus, attiecīgā persona atklāj savus personas datus (piemēram, vārdu uzvārdu, personas kodu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kontaktinformāciju). Sniegto informāciju un personas datus uzņēmums izmanto, lai apstrādātu saņemto pieprasījumu.

Uzņēmums veic personas datu apstrādi pirms pakalpojuma vai cita veida līguma ar klientu
noslēgšanas, noslēdzot līgumu, līguma darbības laikā, t.sk. pakalpojumu sniegšanas
nodrošināšanai, kā arī līgumsaistību izpildei. SIA CGK var apstrādāt personas datus arī savu
leģitīmo interešu aizstāvībai, piemēram parāda atgūšanai un piedziņai un video novērošanā
(personas un īpašuma drošībai).

Uzņēmums var apstrādāt personas datus, iegūstot no pašas personas, klienta, tā līgumiskā vai
likumiskā pārstāvja, darbiniekiem, u.tml., publiskajiem reģistriem, vai citām trešajām personām.

Uzņēmums apstrādā personas datus, pildot uzņēmuma darbībai un pakalpojumu sniegšanai
saistošos normatīvo aktus, Eiropas Savienības regulas, Latvijas Republikai saistošos
starptautiskajos līgumus, kas regulē uzņēmuma darbību un pakalpojumu sniegšanu.
Uzņēmums nodrošina personas datu konfidencialitāti, pasargā no nesankcionētas piekļuves, prettiesiskas apstrādes – izpaušanas, nejaušas izmainīšanas (grozīšanas, labošanas), pazaudēšanas vai iznīcināšanas, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Aģentūrai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu apstrādes nolūks, pamats un glabāšanas termiņš


Uzņēmums veic personas datu apstrādi:
• uz likuma pamata, lai izpildītu normatīvajiem aktiem uzliktos pienākumus, kā arī, lai
īstenotu tiesības, kuras paredz likums;
• saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
• uzņēmuma leģitīmām (likumīgām) interesēm līguma noslēgšanai, līguma pušu saistību
izpildei, darbību nodrošināšanai un veikšanai pakalpojuma līguma ietvaros.

Uzņēmums apstrādā un glabā personas datus nolūkā, kādā tie tika vākti, iegūti un izmantoti.
Dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:
• lai izpildītu kompetento institūciju, saistošo dokumentu, norādījumu, rīkojumu, un
citu dokumentu prasības;
• pakalpojumu vai sadarbības līgumu noslēgšanai, izpildei, uzraudzībai;
• tiesisko interešu aizsardzībai, zaudējumu un iespējamu nelikumību novēršanai,
personas datu, personu (piemēram, apmeklētāji, potenciālie klienti) un citu trešo
personu drošībai (t.sk. video novērošanas dati), parādu atgūšanai un piedziņai.
• mārketinga nolūkiem, saņemot personas vai klienta piekrišanu.
• lai nodrošinātu dokumentu apriti uzņēmumā;
• nodrošinātu uzņēmuma informācijas sistēmu un tīmekļa vietnes uzturēšanu,
pilnveidošanu un aizsardzību.

Glabāšanas ilgums ir pamatots ar līgumiem ar klientu, uzņēmuma leģitīmajām interesēm, spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu
apstrādei. Izbeidzoties personas datu glabāšanas termiņam vai nolūkam, uzņēmums dzēš personas datus.

Uzņēmums ar personas vai klienta piekrišanu apstrādā personas datus mārketinga nolūkiem, tajā
skaitā mārketinga kampaņām un to īstenošanai, uzņēmumu pakalpojumu reklamēšanai,
personalizētu piedāvājumu izstrādei (piemēram, komerciālie paziņojumi) un nosūtīšanai. Mēs šajā sakarā esam tiesīgi apstrādāt, tajā skaitā nodot un saņemt personas datus.

Uzņēmums ir tiesīgs noteiktos gadījumos noteiktiem personas datiem noteikt jaunu nolūku, ja ta
ir pamatoti nepieciešams (piemēram, normatīvo aktu prasību izpildei vai uzņēmuma leģitīmo
interešu aizstāvībai).

Personas datu apstrāde – nodošana un saņemšana

Uzņēmums var nodot personas datus trešajai personai, lai izpildītu uzņēmuma saistošo normatīvo aktu prasības, kā arī pakalpojuma, sadarbības u.c. līgumu izpildei, pakalpojuma sniegšanas un darbības nodrošināšanai, klienta uzdevuma (pilnvarojuma) izpildei.

Mēs apstrādājam personas datus, kas ir pieejami publiskajos un privātajos reģistros, publiskajās
datu bāzēs un interneta vietnēs vai saņemti no trešās personas un iesniegti uzņēmumam, ievērojot uzņēmumam saistošos normatīvos aktus.

Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, uzņēmums var saņemt un nodot personas datus
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (kompetentām iestādēm; vietējām un ārvalstu nodokļu administrācijām; valsts publiskajiem reģistriem.)

Pakalpojumu līgumu izpildei un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, sadarbības līguma
izpildes nodrošināšanai, kā arī uzņēmuma darbības nodrošināšanai, uzņēmums var saņemt un
nodot, apstrādāt personas datus (sadarbības partneriem – pakalpojumu nodrošinātājiem;
kredītiestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; juridiskajiem un citiem
konsultantiem; arhivēšanas nolūkiem un uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanai.)

Ar šo Klients ir informēts, ka normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, vai pakalpojumu
līguma izpildes nodrošināšanai, uzņēmumam var būt nepieciešamība nodot personas datus trešajai personai, kas piedalās pakalpojuma izpildes nodrošināšanā.

Personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības /Eiropas Ekonomiskajai zonas (ES/EEZ)
valstīm.

Datu subjekta tiesības

Persona vai klients ir tiesīgs gūt ieskatu par personas datiem, kādus uzņēmums apstrādā, kādiem
nolūkiem tie izmantoti un iegūti, kādi ir to glabāšanas termiņi un kas ir šo personas datu saņēmēji, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. Persona var saņemt par sevi tos personas datus, kurus tas ir iesniedzis un uzņēmums apstrādā uz personas piekrišanas vai līguma pamata.

Personai un klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, kas sniegta personas datu
apstrādei, kas pamatota uz leģitīmo interesi, kā arī mārketinga nolūkiem, t.sk. profilēšanu šim
nolūkam.

Persona vai klients var pieprasīt personas datu labošanu, papildināšanu, dzēšanu vai ierobežot to
apstrādi, ja tie ir mainīti vai citu iemeslu dēļ ir neatbilstoši, ja vien to neaizliedz vai neierobežo
spēkā esošie normatīvie tiesību akti un tiesības apstrādāt personas datus.

Persona vai klients jebkurā brīdī var pieprasīt, lai uzņēmums pārtrauc personas datu apstrādi,
izņemot gadījumu, ja šāda datu apstrāde ir uzņēmuma tiesības un ja pienākumi attiecībā uz datu
apstrādi izriet no normatīvajiem aktiem, vai nepieciešami, lai uzņēmums spētu izpildīt vai
nodrošināt pakalpojuma līguma izpildi un nodrošinātu tā darbību.

Persona var sazināties saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu,
pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu apstrādi,
nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz info@cgk.lv vai Miera iela 19, LV-4101, Cēsis, Latvija.

Uzņēmums sniedz atbildi uz tādiem iesniegumiem, pieprasījumiem, u.tml., kuros iesniedzējs ir
identificējams; pieprasījumi tiek izskatīti pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā viena mēneša
laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.